DMCA

inblog rešpektuje práva duševného vlastníctva ostatných a očakáva, že používatelia služby budú robiť to isté. inblog je v súlade s federálnym zákonom DMCA (Digital Millennium Copyright Act), ktorého text možno nájsť na webovej stránke Úradu pre autorské práva Spojených štátov na adrese   http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf  . Reagujeme na oznámenia o údajnom porušení autorských práv, ktoré sú v súlade so zákonom DMCA a inými príslušnými zákonmi a sú nám riadne doručené. Ak sa domnievate, že akýkoľvek obsah bol skopírovaný alebo použitý spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, uveďte nasledujúce informácie:

 • fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene;
 • identifikácia diela chráneného autorskými právami, o ktorom sa tvrdí, že bolo porušené;
 • identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje autorské práva alebo je predmetom činnosti porušujúcej autorské práva, a informácie primerane postačujúce na to, aby sme mohli materiál lokalizovať (napríklad adresa URL);
 • vaše kontaktné údaje vrátane vašej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy;
 • vaše písomné vyhlásenie, že v dobrej viere veríte, že použitie materiálu spôsobom, na ktorý sa sťažujete, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
 • vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné, a pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv.

Ak sa domnievate, že váš odstránený Obsah v skutočnosti neporušuje autorské práva, alebo že máte potrebné práva na uverejnenie svojho Obsahu, pošlite nám odpor voči oznámeniu, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

 • fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene;
 • váš fyzický alebo elektronický podpis (s celým menom);
 • identifikácia Obsahu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol zakázaný prístup, a miesto, kde sa obsah objavil pred jeho odstránením alebo zakázaním;
 • vyhlásenie, že ste v dobrej viere, pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že Obsah bol odstránený alebo zakázaný v dôsledku chyby alebo nesprávnej identifikácie Obsahu; a
 • vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a vyhlásenie, že prijmete procesné doručovanie od osoby, ktorá poskytla pôvodné oznámenie o údajnom porušení.

Ak dostaneme odpor voči oznámeniu, môžeme poslať kópiu odporu voči oznámeniu osobe, ktorá tvrdí porušenie autorských práv, a informovať ju o tom, že odstránený obsah môžeme nahradiť. Ak pôvodná osoba, ktorá tvrdí porušenie autorských práv, nepodá žalobu na súdny príkaz proti poskytovateľovi obsahu, členovi alebo používateľovi, odstránený obsah môže byť nahradený do desiatich až štrnástich pracovných dní alebo viac po prijatí odporu voči oznámeniu, a to výlučne spoločnosťou inblog. diskrétnosť.

Upozorňujeme, že podanie odporu voči oznámeniu môže viesť k súdnemu konaniu medzi vami a sťažujúcou sa stranou s cieľom určiť vlastníctvo. Uvedomte si, že vo vašej krajine môžu vzniknúť nepriaznivé právne následky, ak pomocou tohto procesu vznesiete nepravdivé obvinenie alebo obvinenie so zlým úmyslom.

Vyhradzujeme si právo odstrániť obsah, ktorý údajne porušuje autorské práva, bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia. Za vhodných okolností.

Do rúk: Oznámenie DMCA

inblog, jednotlivec.
E-mail: inblog@gmail.com