Podmienky služby

Jednoducho povedané: rešpektujte ostatných, rešpektujte zákony a užívajte si!

Pred použitím našej Služby si musíte pozorne prečítať celú túto Užívateľskú zmluvu. Toto je právne záväzná dohoda medzi vami a inblog.

Používaním našej služby súhlasíte s podmienkami tejto užívateľskej zmluvy. Ak nesúhlasíte, nemali by ste našu Službu používať.

Aby ste mohli uzatvoriť túto zmluvu, musíte byť plnoletí vo vašom štáte alebo krajine pobytu. Ak uzatvoríte túto zmluvu, potvrdzujete, že ste dosiahli plnoletosť vo vašej jurisdikcii a môžeme sa na to primerane spoliehať. Ak nie ste plnoletý, váš rodič alebo zákonný zástupca musí súhlasiť s touto dohodou.

Všetky tieto zásady môžu byť z času na čas aktualizované alebo upravené; preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste zistili prípadné zmeny. Ak budete pokračovať v používaní našej služby, hovoríte nám, že naďalej súhlasíte so všetkými zmenami týchto zásad.

MALI BY STE SI BERIEŤ NA VEDOMIE, ŽE TÁTO ZMLUVA OBSAHUJE NASLEDUJÚCE USTANOVENIA: (1) ARBITRÁŽNA DOLOŽKA; (2) VZDANIE SA VÁŠHO PRÁVA PODAŤ PROTI NÁM TRIEDNU ŽALU; (3) A UVOĽNENIE VŠETKÝCH NÁROKOV VOČI NÁM, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z VAŠEHO POUŽÍVANIA NAŠEJ SLUŽBY.
Správanie členov
Súhlasíte s tým, že službu nebudete používať na:

 • odovzdávať, uverejňovať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, obťažujúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, sexuálne explicitný, pornografický, urážlivý, narúšajúci súkromie iného, ​​nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo inak nežiaduce;
 • uverejňujte akékoľvek komentáre, texty, správy alebo odkazy na fórach alebo akékoľvek verejné komentáre, ktoré obsahujú akékoľvek reklamy akéhokoľvek druhu, vrátane náboženských, politických alebo náborových správ pre inblog skupiny, kluby, blogy alebo akýkoľvek iný obsah na alebo mimo inblog ;
 • uverejňovať akékoľvek komentáre, texty, správy alebo odkazy na fórach alebo akékoľvek verejné komentáre, ktoré sú mimo témy alebo nesúvisia s účelom a obsahom pôvodného obsahu, hry, článku, blogu alebo témy fóra;
 • vyhrážať sa násilím niekomu inému alebo obhajovať sebapoškodzovanie;
 • „prenasledovať“ alebo inak obťažovať iného;
 • vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt, vrátane, ale nie výlučne, zástupcu inblog, alebo nepravdivo uvádzať alebo inak skresľovať svoje spojenie s osobou alebo subjektom;
 • falšovať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikátormi s cieľom zamaskovať pôvod akéhokoľvek Obsahu prenášaného prostredníctvom Služby;
 • nahrávať, posielať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek Obsah, ktorý nemáte právo sprístupniť podľa žiadneho zákona alebo na základe zmluvných alebo zvereneckých vzťahov;
 • odovzdávať, uverejňovať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek Obsah, ktorý obsahuje osobné informácie kohokoľvek iného bez jeho súhlasu alebo ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, práva na publicitu alebo iné vlastnícke práva ktorejkoľvek strany;
 • nahrávať, uverejňovať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akúkoľvek nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, propagačné materiály,  „nevyžiadanú poštu“, „spam“, „reťazové listy“, „pyramídové schémy“ alebo akúkoľvek inú formu žiadosti, s výnimkou týchto oblastí ktoré sú na tento účel určené;
 • nahrávať, posielať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje softvérové ​​vírusy alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;
 • narúšať normálny tok dialógu alebo inak konať spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť ostatných používateľov zapojiť sa do výmeny informácií v reálnom čase;
 • zasahovať alebo narúšať Službu alebo servery alebo siete pripojené k Službe, alebo nedodržiavať akékoľvek požiadavky, postupy, zásady alebo predpisy sietí pripojených k Službe;
 • pristupovať, manipulovať alebo používať neverejné oblasti Služby, počítačové systémy inblog alebo technické doručovacie systémy poskytovateľov inblog;
 • skúmať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť akéhokoľvek systému alebo siete alebo narúšať alebo obchádzať akékoľvek bezpečnostné alebo autentifikačné opatrenia;
 • používať akýkoľvek robot, pavúk, aplikáciu na vyhľadávanie/vyhľadávanie na stránkach alebo iné manuálne alebo automatické zariadenie alebo proces na získavanie, indexovanie, „dolovanie údajov“ alebo akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu Služby alebo jej obsahu;
 • úmyselne alebo neúmyselne porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné právo a akékoľvek nariadenia so silou zákona; a/alebo
 • zhromažďovať alebo uchovávať osobné údaje o iných používateľoch v súvislosti so zakázaným správaním a činnosťami uvedenými v odsekoch vyššie.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať, ďalej predávať ani využívať na žiadne komerčné účely žiadnu časť Služby (vrátane vášho inblog používateľského mena), používanie Služby ani prístup k Službe. Súhlasíte s tým, že váš účet inblog je neprenosný.
Upozornenie na porušenie autorských práv alebo duševného vlastníctva
Ak sa v dobrej viere domnievate, že materiál alebo Obsah dostupný na inblog porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva, ktoré vlastníte alebo pre ktoré ste skutočným vlastníkom alebo držiteľom výhradnej licencie, odporúčame vám to oznámiť inblog v súlade s autorskými právami alebo duševným vlastníctvom inblog Zásady upozornení na porušenie, momentálne dostupné na https://inblog.info/copyright/. Našou zásadou je za vhodných okolností ukončiť prístupové práva opakovane porušovateľov.
ODMIETNUTIE ZÁRUK
VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE:

 • POUŽÍVANIE SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE „TAK, AKO JE“ A „AKO JE DOSTUPNÁ“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. inblog bez obmedzenia vyššie uvedeného sa výslovne zrieka akékoľvek a všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné, predpokladané alebo zákonné informácie o webovej stránke inblog a službe, vrátane, ale nielen na akékoľvek záruky na titul, neporušovanie, obchodovateľnosť a fitnes pre KONKRÉTNY ÚČEL.
 • inblog A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, VEDÚCI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIE NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE (i) SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY; (ii) SLUŽBA BUDE NEPRERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ ALEBO BEZCHYBNÁ; (iii) VÝSLEDKY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM SLUŽBY, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ; (iv) KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ ALEBO INÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ STE SI ZAKÚPILI ALEBO ZÍSKALI PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA; A (v) AKÉKOĽVEK CHYBY V SOFTVÉRI POUŽITOM NA PRÍSTUP K SOFTVÉRU ALEBO NA POSKYTNUTIE SOFTVÉRU BUDÚ OPRAVENÉ.
 • AKÉKOĽVEK MATERIÁLY STIAHNUTÉ ALEBO INAK ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA SLUŽBY MÁTE PRÍSTUP NA VAŠE VLASTNÉ UVÁŽENIE A RIZIKO A BUDETE VÝHRADNE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV, KTORÉ DÔSLEDKOM SŤAHOVANIA SPÔSOBÍ
 • ŽIADNA RADA ALEBO INFORMÁCIA, ČI UŽ ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ, ZÍSKANÁ OD inblog ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ANI ZO SLUŽBY NEVYTVORÍ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V PODMIENKACH SLUŽBY.
 • MALÉ PERCENTO POUŽÍVATEĽOV MÔŽE ZAŽIŤ EPILEPTICKÉ ZACHYTENIE, KEĎ SA VYSTAVIA URČITÝM SVETĽNÝM VZOROM ALEBO POZADIA NA OBRAZOVKE POČÍTAČA ALEBO POČAS POUŽÍVANIA SLUŽBY. URČITÉ STAVY MÔŽU VYVOLAŤ PREDCHÁDZAJÚCE NEZISTITEĽNÉ EPILEPTICKÉ SYMPTÓMY AJ U POUŽÍVATEĽOV, KTORÍ NEMAJÚ PREDCHÁDZAJÚCI ZÁCHVOR ALEBO EPILEPSII. AK MÁTE VY ALEBO NIEKTO ČOKOĽVEK VO VAŠEJ RODINE EPILEPTICKÝ STAV, PRED POUŽÍVANÍM SLUŽBY PORADTE SA SVOJHO LEKÁRA. OKAMŽITE PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ SLUŽBU A PORAĎTE SA SVOJHO LEKÁRA, AK POČAS POUŽÍVANIA SLUŽBY ZAKÁZATE AKÉKOĽVEK Z NASLEDUJÚCICH PRÍZNAKOV: ZÁVRACE, ZMENENÉ VIDENIE, ZÁKAZY V OČI ALEBO SVALOCH, STRATA OBMEDZENIA, NEVSTUPNOSŤ, NEVSTUPNOSŤ .

Prevádzkovanie Služieb
inblog si vyhradzuje úplné a výhradné uváženie, pokiaľ ide o prevádzku Služieb. inblog môže okrem iného: (A) sprístupniť tretím stranám informácie týkajúce sa Služieb a ich používateľov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov; a (B) zrušiť, pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek funkciu alebo funkciu Služieb. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Služby môžu byť z času na čas nedostupné alebo nefunkčné z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia,: (i) porúch zariadenia; (ii) postupy pravidelnej údržby alebo opravy, ktoré môže z času na čas vykonať inblog; alebo (iii) príčiny, ktoré sú mimo kontroly inblog alebo ktoré nie je možné primerane predvídať do inblog.
Odkazy tretích strán
Služba môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, inzerentov, služby, špeciálne ponuky alebo iné udalosti alebo aktivity, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti inblog. inblog neschvaľuje ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne takéto stránky, informácie, materiály, produkty alebo služby tretích strán. Ak zo Služby pristupujete na webovú lokalitu tretej strany, robíte tak na vlastné riziko a beriete na vedomie, že táto zmluva a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti inblog sa nevzťahujú na vaše používanie takýchto lokalít. Výslovne zbavujete inblog akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z vášho používania akejkoľvek webovej stránky, služby alebo obsahu tretej strany. Okrem toho, vaše rokovania alebo účasť na propagačných akciách inzerentov nachádzajúcich sa v Službe, vrátane platby a doručenia tovaru, a akékoľvek ďalšie podmienky (napríklad záruky) sú výlučne medzi vami a týmito inzerentmi.
Všeobecné informácie
Zmluvné podmienky predstavujú celú dohodu medzi vami a inblog a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi vami a inblog v súvislosti so Službou. Tieto Zmluvné podmienky sú úplnou a výhradnou zmluvou medzi inblog a vami týkajúcou sa Služby a tieto Zmluvné podmienky nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi inblog a vami týkajúce sa Služby (okrem služieb, na ktoré máte so spoločnosťou inblog samostatnú zmluvu, ktorá je výslovne doplnkom alebo namiesto týchto Zmluvných podmienok). Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služby stane neplatným, zvyšok Podmienok poskytovania služby zostane v plnej platnosti a účinnosti. Tieto Zmluvné podmienky a práva a povinnosti, ktoré sú nimi prevzaté, nemôžete žiadnym spôsobom previesť, postúpiť ani delegovať. inblog môže voľne postúpiť tieto zmluvné podmienky a vy výslovne súhlasíte s tým, že akékoľvek práva duševného vlastníctva licencované na inblog podľa tejto zmluvy, vrátane akýchkoľvek práv na obsah. Ak inblog neuplatní alebo nevynúti akékoľvek právo alebo ustanovenie TOS, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.